Our latest news: Convert your cesspit to a waste water treatment unit from 1.990 € + VAT!!! READY FOR DELIVERY FIBERGLASS POOL 3,1x3,1x1,4m FROM 6.233 € + VAT !!!  New improved domestic waste water treatment units TSO SBR v.3 at the old prices!!! New economic line of pool enclosures AZURE!!!
ΠΙΣΙΝΕΣΣΚΕΠΑΣΤΡΑΥΔΡΟΜΑΣΑΖΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
 ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
   κ
Μετατροπή Βόθρου σε Βιολογικό     SBR                       Υβριδικού τύπου                Σηπτικές                          ΤΙΜΕΣ


Newsletter Registration


Waste water treatment - Environmental technologies
Μετατροπή Βόθρου σε Βιολογικό
There are no translations available

Μετατροπή του βόθρου σας σε Βιολογικό 
ΤSO SBR IN


1. ΓΕΝΙΚΑ

Μετατρέψτε το βόθρο σας σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και εξοικονομήστε χρήματα καταργώντας την ανάγκη βυτίου και παράγοντας μέχρι 150l ανά άτομο, καθαρού νερού ημερησίως

Ένα πλήρες σύστημα βιολογικού καθαρισμού SBR , που τοποθετείται στον υπάρχoντα στεγανό βόθρο σας, όποιες διαστάσεις και να έχει .

Απαιτείται παροχή ρεύματος 230V και κατασκευή, στην πλάκα οροφής του υπάρχοντος βόθρου,  ενός φρεατίου διαμέτρου Φ600 mm , με μαντεμένιο κάλυμμα, για τη τοποθέτηση της μονάδας και για την μελλοντική παρακολούθηση της.

Τοποθετώντας ένα αντιδραστήρα SBR  στον υπάρχoντα βόθρο, αυτός  χρησιμοποιείται ως δεξαμενή προεπεξεργασίας , πριν την πλήρη βιολογική επεξεργασία.

 

Read more...
 
Απόσπασμα από κατευθυντήριες γραμμές του ΥΠΕΚΑ γι
There are no translations available

Απόσπασμα από κατευθυντήριες γραμμές του ΥΠΕΚΑ για SBR

A.4. Αντιδραστήρας εναλλασσόµενων λειτουργιών (SBR)
Το σύστηµα, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί και σε µεγάλους οικισµούς, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στην περίπτωση των µικρών οικισµών, λόγω της απλότητάς του και της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται πολύ καλά στις µεγάλες διακυµάνσεις παροχών και ρυπαντικών φορτίων που ιδιαίτερα χαρακτηρίζουν τους µικρούς οικισµούς. Χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι ο συνδυασµός σε κοινή δεξαµενή των λειτουργιών του βιολογικού αντιδραστήρα ενεργού ιλύος και της δεξαµενής δευτεροβάθµιας καθίζησης. Έχει τρεις (3) κύριες εναλλασσόµενες φάσεις λειτουργίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 
Η βασική διαφοροποίηση του αντιδραστήρα SBR από ένα συµβατικό σύστηµα ενεργού ιλύος έγκειται στο γεγονός ότι στον αντιδραστήρα SBR η διακριτοποίηση των βιοχηµικών αντιδράσεων και της φυσικής διεργασίας της καθίζησης δεν είναι χωρική (όπως στο σύστηµα ενεργού ιλύος) αλλά χρονική. 
Ένας πλήρης κύκλος λειτουργίας ενός συστήµατος SBR αποτελείται από τέσσερις διαδοχικές Φάσεις. Στη Φάση Ι (Φάση εισροής) εισέρχονται τα προς επεξεργασία λύµατα στη δεξαµενή. Η φάση αυτή µπορεί να συνδυαστεί και µε την επιτέλεση βιοχηµικών διεργασιών στην περίπτωση κατά την οποία τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα ανάµιξης (για την αποκατάσταση ανοξικών συνθηκών) ή το σύστηµα αερισµού (για την αποκατάσταση αερόβιων συνθηκών) της δεξαµενής. 
Στη συνέχεια ακολουθεί η Φάση ΙΙ (φάση αντιδράσεων) κατά τη διάρκεια της οποίας αποκαθίστανται εναλλακτικές και ανάλογα µε τις απαιτήσεις επεξεργασίας, αναερόβιες, ανοξικές και αερόβιες µε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των διατάξεων ανάµιξης και αερισµού. Μετά το πέρας της φάσης των αντιδράσεων, απενεργοποιείται το σύστηµα ανάµιξης ή/και αερισµού για την επίτευξη συνθηκών ηρεµίας και την καθίζηση των καθιζήσιµων στερεών στον πυθµένα της δεξαµενής (Φάση ΙΙΙ – καθίζηση). 
Κατά την Φάση IV (φάση εκκένωσης) η οποία αποτελεί και την τελευταία φάση, αποµακρύνονται υπό συνθήκες ηρεµίας τα επεξεργασµένα λύµατα µε τη βοήθεια τηλεσκοπικής δικλείδας, επιπλέοντος υπερχειλιστή ή άλλου κατάλληλου εξαρτήµατος που εξασφαλίζει σταθερή παροχή αποµάκρυνσης. Στη ίδια φάση αποµακρύνεται και η περίσσεια λάσπης. Λόγω των συνθηκών ηρεµίας στη φάση καθίζησης, µια περίπου ώρα είναι επαρκής χρόνος για την ικανοποιητική καθίζησης της λάσπης, ενώ η διάρκεια της φάσης εκκένωσης µπορεί να είναι µικρότερη από µία ώρα, γεγονός που τελικώς προσδιορίζεται από τη λειτουργία των κατάντη έργων χειρισµού της εκροής. 
Η καθίζηση της ιλύος σε συστήµατα SBR είναι κατά κανόνα πολύ ικανοποιητική, µε συγκεντρώσεις στερών της τάξεως των 10.000 mg/l. Για την αποφυγή προβληµάτων νηµατοειδούς διόγκωσης, συνίσταται όπως η φάση εισροής των λυµάτων να είναι περιορισµένης διάρκειας. Στις πλείστες περιπτώσεις µικρών οικισµών θα πρέπει να επιδιώκεται να είναι η ιλύς αερόβια σταθεροποιηµένη. 
Το σύστηµα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό αποµάκρυνσης του οργανικού φορτίου, ο οποίος µπορεί να ξεπεράσει και τα 95%. Ο βαθµός αποµάκρυνσης αζώτου και φωσφόρου εξαρτάται από τις εναλλαγές των επιµέρους φάσεων αντιδράσεων, εισροής και λοιπών λειτουργιών. Η σχετική εµπειρία είναι περιορισµένη αλλά φαίνεται ότι δεν είναι δύσκολο να επιτυγχάνονται µέσες αποµειώσεις της τάξης του 70-80%. 
Για τον αερισµό χρησιµοποιούνται διαχυτές αέρα και λιγότερο συχνά επιπλέοντες µηχανικοί αεριστήρες. Για την παρεµπόδιση εισόδου αφρών στο σύστηµα εκκένωσης, το στόµιο ή ο υπερχειλιστής εκροής περιβάλλονται από κατάλληλο διάφραγµα. 
Κατά τη διάρκεια της αποµάκρυνσης των επεξεργασµένων λυµάτων µπορεί να συντελείται και η αποµάκρυνση της περίσσειας ιλύος, σε ποσότητες που εξασφαλίζουν την επιθυµητή τιµή ηλικίας λάσπης και την σταθεροποίησή της ώστε να είναι δυνατή η απλή διαχείρισή της (π.χ. πάχυνση – αφυδάτωση). 
Τα κύρια πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι: 
☺ Υψηλό βαθµό απόδοσης ως προς την αποµάκρυνση του οργανικού φορτίου εκφρασµένου σε 
BOD5 . 
☺ Ικανοποιητική αποµάκρυνση αζώτου και δυνατότητα αποµάκρυνσης φωσφόρου. 
☺ Μικρή απαιτούµενη έκταση. 
☺ Η σχετική απλότητα του συστήµατος. Απουσιάζουν δεξαµενές καθίζησης, αγωγοί διακίνησης 
λυµάτων και ανακυκλοφορίας και το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας. 
☺ Η απαίτηση για ελάχιστη απασχόληση προσωπικού, διότι η κατά φάσεις λειτουργία εύκολα 
αυτοµατοποιείται. 
☺ Το σύστηµα ελάχιστα επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις της εισρέουσας παροχής και 
ρυπαντικών φορτίων. 
☺ Λειτουργική ευελιξία του συστήµατος. 
☺ Τα προβλήµατα διόγκωσης της ιλύος που συχνά ταλαιπωρούν τα τυπικά συστήµατα ενεργού 
ιλύος είναι εδώ σχεδόν ανύπαρκτα και σε κάθε περίπτωση ευκόλως ελεγχόµενα. 
Τα κύρια µειονεκτήµατα της µεθόδου του αντιδραστήρα εναλλασσόµενων λειτουργιών είναι: 
 • Υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος, αλλά εν γένει χαµηλότερο από τα συµβατικά 
 • συστήµατα ενεργού ιλύος και παρατεταµένου αερισµού.
 • Η ενεργειακή κατανάλωση. 
 • Η απαίτηση αξιόλογου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και συστηµάτων αυτοµατισµού. 
 • Αναγκαιότητα κατασκευής δεξαµενής εξισορρόπησης. 


 
Απόσπασμα από κατευθυντήριες γραμμές του ΥΠΕΚΑ για ΜΒ
There are no translations available

 Απόσπασμα από κατευθυντήριες γραμμές του ΥΠΕΚΑ για ΜΒΒR

A.5. Αντιδραστήρας αιωρούµενου βιοφίλµ (Moving Bed Bio-Reactor, MBBR) 

Η µέθοδος επεξεργασίας MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) αποτελεί µια δοκιµασµένη και αποτελεσµατική τεχνολογία για τη βιολογική επεξεργασία των λυµάτων. Η συγκεκριµένη τεχνολογία πρωτοεµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων µε συνεχώς αυξανόµενες εφαρµογές σε πολλές χώρες ανά τον κόσµο βιολογική επεξεργασία λαµβάνει χώρα τόσο στο υπό αιώρηση ανάµικτο υγρό, αλλά κυρίως στο βιοφίλµ που αναπτύσσεται στο ειδικό υλικό (βιοφορείς) µε το οποίο πληρώνεται ο βιολογικός αντιδραστήρας. 
Το σύστηµα MBBR συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων προσκολληµένης βιοµάζας µε αυτά των συστηµάτων αιωρούµενης βιοµάζας. Συγκεκριµένα, δεν απαιτεί ανακυκλοφορία της ιλύος, ενώ χρησιµοποιεί το σύνολο του όγκου του βιολογικού αντιδραστήρα. Επιπλέον, το σύστηµα MBBR εµφανίζει χαµηλή παραγωγή ιλύος, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του µικροβιακού πληθυσµού αναπτύσσεται στο πληρωτικό υλικό και όχι στο ανάµικτο υγρό. Η κατανάλωση ενέργειας είναι µειωµένη σε σύγκριση µε τα συµβατικά συστήµατα ενεργού ιλύος (ΕΙ) λόγω των υψηλών ρυθµών αντίδρασης και της απουσίας ανακυκλοφορίας της ιλύος. Επίσης ο απαιτούµενος όγκος των βιολογικών αντιδραστήρων είναι πολύ περιορισµένος σε σύγκριση µε τα συστήµατα ΕΙ, λόγω της µεγάλης ειδικής επιφάνειας που εξασφαλίζεται από το προστιθέµενο πληρωτικό υλικό. Τέλος, το σύστηµα MBBR µπορεί να ανταπεξέλθει σε απότοµες αυξοµειώσεις του υδραυλικού φορτίου µε την κατάλληλη προσθήκη πληρωτικού υλικού και παρουσιάζει µεγάλη ευελιξία σε τυχόν αυξανόµενες απαιτήσεις δυναµικότητας µε την αύξηση του ποσοστού πλήρωσης της δεξαµενής (Ødegaard et al., 2000). 
Η µέθοδος βιολογικής επεξεργασίας MBBR είναι ευέλικτη και µπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά µε την δόκιµη µέθοδο της ανακυκλοφορίας ενεργούς ιλύος και να δηµιουργηθεί µια σταθερή και αποδοτική διεργασία που είναι γνωστή ως MBBR-IFAS (Moving Bed Biofilm Reactor) - (Integrated Fixed-Film Activated Sludge), η οποία έχει ακόµη υψηλότερο βαθµό απόδοσης και σηµαντικά καλύτερη ποιότητα εκροής καθώς βελτιώνεται σηµαντικά η καθιζησιµότητα της περίσσειας ιλύος. 
Για την επίτευξη αυτών των χαρακτηριστικών οι δεξαµενές βιολογικών διεργασιών γεµίζονται µε ειδικό πληρωτικό υλικό που παίζει τον ρόλο του φορέα ανάπτυξης της βιοµάζας (βιοφορείς), το οποίο κινείται µαζί µε τα λύµατα µέσα στον αντιδραστήρα. Η κίνηση προκαλείται από το σύστηµα αερισµού στους αερόβιους αντιδραστήρες και από κατάλληλη ανάδευση στους ανοξικούς αντιδραστήρες. Το πληρωτικό υλικό είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο µε πυκνότητα ελαφρά µικρότερη αυτής του νερού και σε σχήµα µικρών κυλίνδρων ή δίσκων περί τα 9-64 mm σε διάµετρο, ανάλογα µε την εφαρµογή και µεγάλη ενεργή επιφάνεια επαφής (> 500 m2/m3). 
Ο ρυθµός πλήρωσης των βιοφορέων στον αντιδραστήρα ποικίλει από 10% έως 65%, ανάλογα την εφαρµογή. Οι µικροοργανισµοί αναπτύσσονται στους βιοφορείς σε βιοφίλµ. Στο βιοφίλµ, οι µικροοργανισµοί είναι καλά προστατευµένοι, πράγµα που καθιστά τη διεργασία ανεκτική στις µεταβολές και διαταράξεις ακόµη και σε ακραία φορτία. Με τους αιωρούµενους βιοφορείς, το σύστηµα γίνεται πολύ συµπαγές (compact), καθώς οι µικροοργανισµοί στο βιοφίλµ είναι πολύ αποδοτικοί. Η ενεργή βιοµάζα που αναπτύσσεται είναι αυτορυθµιζόµενη και εξαρτάται από το 
εισερχόµενο φορτίο και τον υδραυλικό χρόνο παραµονής. Καθώς οι βιοφορείς βρίσκονται σε συνεχή κίνηση, η διεργασία δεν επηρεάζεται από τα εισερχόµενα αιωρούµενα σωµατίδια. 


 
Compact Μονάδες Υβριδικού Τύπου - ΒΙΟ-HYBRID MBBR
There are no translations available

Compact Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού Οικιακών Λυμάτων 
Υβριδικού Τύπου - ΒΙΟ-HYBRID MBBR

 

1. Εισαγωγή

 

Οι compact υβριδικές μονάδες επεξεργασίας οικιακών λυμάτων Bio Hybrid αποτελούν  ειδικά σχεδιασμένες πενταθάλαμες κατασκευές βασισμένες σε δεξαμενή συνεχούς ροής, που είναι εφοδιασμένες με ρευστοποιημένη κλίνη ενεργούς αυτοκαθαριζόμενης βιομάζας και αιωρούμενης δραστικής λάσπης χαμηλής φόρτισης σε συνδυασμό με σύστημα αερισμού λεπτής φυσαλίδας.

 

Το παραπάνω σύστημα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του βιολογικού φίλτρου, δηλαδή του συστήματος προσκολλημένης βιομάζας και της ενεργού ιλύος, εξαλείφοντας συγχρόνως τα μειονεκτήματα των μονάδων, που βασίζονται μόνο στην δράση της ενεργού ιλύος.

 


Read more...
 
Διαχείριση Οικιακών και Αστικών Λυμάτων
There are no translations available

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΟΙΚΙΑΚΩΝ και ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Κατ'αρχάς διαβάστε το κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση λυμάτων μικρών οικισμών της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 9 of 14Vouliagmenis Av. 360, Ag. Dimitrios, Athens t.210-994-0389 f.210-995-1035 e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it www.ipc-tso.gr, www.compass-pools.net
angellight © 2021 | web hosting vps domains