Τα τελευταία μας νέα: Μετατρέψτε τον υπάρχοντα βόθρο σας σε βιολογικό από 1.990 € + ΦΠΑ!!! Ετοιμοπαράδοτη πολυεστερική πισίνα: 3,1x3,1x1,4m από 6.233 € + ΦΠΑ!!! Νέες βελτιωμένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού TSO SBR v.3 στς παλιές τιμές!!! Νέα οικονομική σειρά σκέπαστρων AZURE!!!
ΠΙΣΙΝΕΣΣΚΕΠΑΣΤΡΑΥΔΡΟΜΑΣΑΖΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
 ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
   κ
Μετατροπή Βόθρου σε Βιολογικό     SBR                       Υβριδικού τύπου                Σηπτικές                          ΤΙΜΕΣ


Εγγραφή στο Newsletter


TSO - SBR
TSO - SBR (Sequencing Batch Reactor).

Από 10 έως 10.000 ισοδύναμους κατοίκους
Η εν λόγω μέθοδος είναι το πλέον σύγχρονο και εξελιγμένο σύστημα βιολογικού καθαρισμού. Είναι απόλυτα ελεγχόμενο και πλεονεκτεί έναντι των άλλων συστημάτων για τη μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και για τα μειωμένα έξοδα συντήρησης.  
Επειδή τα λύματα που προέρχονται από Δήμους, Κοινότητες, συνοικίες, ξενοδοχεία κλπ χαρακτηρίζονται από μεγάλες διακυμάνσεις των ωριαίων και ημερησίων παροχών, θα πρέπει η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που θα κατασκευασθεί να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις διεργασίες της στις αυξομειώσεις εισερχομένων παροχών και ρύπων και στη θερμοκρασία των λυμάτων, βελτιστοποιώντας τον βαθμό απόδοσης της και εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια.
Με την παράθεση των παραπάνω στοιχείων διαπιστώνουμε ότι το πλέον κατάλληλο και ενδεδειγμένο σύστημα βιολογικού καθαρισμού για μονάδες με μεγάλες διακυμάνσεις παροχής μέχρι 10.000 κατ. κρίνεται το σύστημα βιολογικού καθαρισμού με αντιδραστήρες SBR, το οποίο παράλληλα με την οξείδωση των οργανικών ενώσεων έχει τη δυνατότητα οξείδωσης του αμμωνιακού αζώτου, της απονιτροποιήσης της βιολογικής και χημικής αποφωσφόρησης και της σταθεροποίησης της λάσπης ανάλογα με τις απαιτήσεις μας. Οι μονάδες TSO-SBR μπορούν να επεκτείνονται προσθέτοντας επί πλέον αντιδραστήρες και προσαρμόζοντας το πρόγραμμα λειτουργίας στα νέα δεδομένα.Δομή της μονάδας.

Η μονάδα αποτελείται από :
1.    Σύστημα προεπεξεργασίας - Εσχάρα, χειρονακτικά ή αυτόματα, καθοριζομένη
2.    Αμμοσυλλέκτης-λυποσυλλέκτης (εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες)
3.    Δεξαμενή εξισορρόπησης - Αντλιοστάσιο εισόδου
4.    Βιολογικός αντιδραστήρας SBR(ένας, δύο ή παραπάνω) για το βιολογικό καθαρισμό λυμάτων
5.    Σύστημα απολύμανσης
6.    Δεξαμενή καθαρού νερού (προαιρετικά)
7.    Δεξαμενή πάχυνσης περίσσιας λάσπης
8.    Σύστημα αφυδάτωσης λάσπης (προαιρετικά)
9.    Σύστημα διύλισης επεξεργασμένων λυμάτων (προαιρετικά)
10.    Σύστημα χημικής αφαίρεσης φωσφόρου (προαιρετικά)

Οι εν λόγω μονάδες είναι σχεδιασμένες για μείωση του BOD5 από 95-99%, μείωση του COD μέχρι 95% και μείωση αιωρούμενων στερεών 95,5-99,5%, ώστε οι συγκεντρώσεις των ρύπων στην έξοδο από τη μονάδα να είναι μικρότερες των επιτρεπόμενων από τη νομοθεσία.Περιγραφή λειτουργίας της μονάδας.

Τα λύματα οδηγούνται στη δεξαμενή εξισορρόπησης η οποία είναι εφοδιασμένη με δύο ή τρεις υποβρύχιες αντλίες λυμάτων που αντλούν τα λύματα εναλλάξ στον αντιδραστήρα. Ο αντιδραστήρας είναι εφοδιασμένος με συστήματα αερισμού, μείξης και απαγωγής και θα λειτουργεί περιοδικά, αυτόματα.
Η κάθε περίοδος αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις :
•    Ι Πλήρωση,
•    ΙΙ Μείξη,
•    ΙΙΙ Αερισμός,
•    ΙV Μείξη,
•    V Αερισμός,
•    VI Καθίζηση και διαύγαση,
•    VII Εκκένωση,
•    VIII Στάση, αφαίρεση περίσσειας λάσπης

Μετά το γέμισμα του αντιδραστήρα σταματάει η τροφοδοσία του, και εκτελούνται όλες οι φάσεις μέχρι την εκκένωση και αφαίρεση της περίσσειας λάσπης. Στη συνέχεια, θα ξαναπεράσει στη φάση τροφοδοσίας και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Οι χρόνοι κάθε φάσης ενός κύκλου ρυθμίζονται ανάλογα με την ποσότητα των λυμάτων έτσι ώστε να έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα με την πιο οικονομική λειτουργία. Το σύστημα είναι ευέλικτο στις διακυμάνσεις και μπορεί να λειτουργήσει με υπερφόρτωση για αρκετές ημέρες χωρίς σημαντική αύξηση των ρύπων στην έξοδο. Μηχανήματα αερισμού και μείξης ενεργοποιούνται αυτόματα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της μονάδας και με τις συνθήκες που επικρατούν στον αντιδραστήραΔιάθεση επεξεργασμένων λυμάτων - όρια εκροής

Τα επεξεργασμένα λύματα θα μπορούν να διατεθούν σε κάθε αποδέκτη, ή να χρησιμοποιηθούν για πότισμα. Οι τιμές των ρύπων , των επεξεργασμένων λυμάτων είναι ίσες ή μικρότερες από τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες προδιαγραφές


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι μονάδες TSO-SBR είναι εφοδιασμένες με σύστημα αυτοματισμού βασισμένο σε μονάδα λογικού ελέγχου PLC της SIEMENS και πρόγραμμα λειτουργίας σχεδιασμένο ειδικά για αυτές. Το σύστημα δέχεται δεδομένα για την ποσότητα και την ποιότητα λυμάτων που εισρέουν στην εγκατάσταση και με βάση αυτές προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία της μονάδας ρυθμίζοντας τους χρόνους και τη σειρά λειτουργίας των αντλιών, αεριστήρων, αναδευτήρων, ηλεκτροβανών. Ελέγχει εάν βρίσκονται σε σωστή θέση και σε κάθε περίπτωση ειδοποιεί για τις ανωμαλίες και προσαρμόζει τη λειτουργία του.
Σε περίπτωση υπερβολικά αυξημένης παροχής το σύστημα προσαρμόζεται αυτόματα και λειτουργεί βάσει προγράμματος εκτάκτων συνθηκών.
Η μονάδα SBR είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Το σύστημα αυτοματισμού αφενός ελαχιστοποιεί την περίπτωση ανθρώπινου λάθους και αφ΄ ετέρου περιορίζει τη συντήρηση του συγκροτήματος σε απλές περιοδικές επισκέψεις. Οι παραπάνω ενδείξεις λειτουργίας του συστήματος μπορούν να ελέγχονται σε τοπικό επίπεδο όπως και να διαβιβάζονται σε κεντρικό σύστημα ελέγχου όπου υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και παρεμβολή στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Οι μικρές μονάδες –μέχρι 500 άτομα- είναι εφοδιασμένες με απλοποιημένο σύστημα αυτοματισμού.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TSO - SBR

Η σειρά TSO - SBR - / - P δυναμικότητας μέχρι 600 ΙΚ αποτελείται από έναν ή περισσότερους αντιδραστήρες από πολυαιθυλένιο τοποθετημένους σε δυο παράλληλες σειρές, με διάδρομο επίσκεψης μεταξύ τους. Η μονάδα (εκτός αντλιοστασίου εισόδου) τοποθετείται σε βάση πάνω στο έδαφος ή μέσα σε ειδικά κατασκευασμένο βιομηχανικό κτίριο. Η σειρά TSO - SBR - / - C δυναμικότητας πάνω από 50 ισοδύναμους κατοίκους αποτελείται από έναν ή δυο παράλληλους αντιδραστήρες κατασκευασμένους από οπλισμένο σκυρόδεμα με διάδρομο επίσκεψης. Μπορεί να κατασκευαστεί υπόγεια ή ημιυπόγεια.ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το κύριο πλεονέκτημα των μονάδων SBR σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες ενεργούς ιλύος, εκτός βέβαια από την αποτελεσματικότητα, είναι η προσαρμογή της λειτουργίας της στις διακυμάνσεις παροχής και ως εκ τούτου εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και 50%.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΩΝ TSO-SBR
1.    Σταθερή απόδοση.
2.    Η μονάδα εξασφαλίζει σταθερή απόδοση ως προς το τελικό επεξεργασμένο προϊόν.
3.    Άριστη ποιότητα επεξεργασμένων αποβλήτων. Η ποιότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων είναι εντός των περιγραφομένων ορίων, ώστε να επιτρέπεται η διάθεσή τους σε οποιονδήποτε αποδέκτη σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
4.    Οικονομική λειτουργία. Η χρησιμοποίηση πολύ αποδοτικών συστημάτων αερισμού AEROSTRIP του Αυστριακού οίκου AQUACONSULT, η προσαρμογή διεργασιών αερισμού και μείξης στις διακυμάνσεις, και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του νερού, καθιστούν το σύστημα πολύ οικονομικό.
5.    Απόλυτη εξουδετέρωση οσμών.
6.    Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία
7.    Ελάχιστη συντήρηση που δε απαιτεί ειδικευμένο προσωπικό.
8.    Εύκολη αλλαγή συνθηκών στους αντιδραστήρες από αερόβιες σε ανοξικές και αναερόβιες,
9.    Μεγάλη ελαστικότητα και αδράνεια του συστήματος, δηλαδή ικανότητα να δεχτεί από 30 - 150% της προβλεπόμενης ημερήσιας παροχής με υψηλό βαθμό καθαρισμού
10.    Δυνατότητα χημικής αφαίρεσης φωσφόρου σε περίπτωση αυξημένων απαιτήσεων
11.    Εύκολη αλλαγή κύκλου εργασίας αντιδραστήρα ανάλογα από την απαιτούμενη ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων .
12.    Μικρός χρόνος εγκατάστασης
13.    Απλή διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων.
14.    Δεν απαιτούνται ξεχωριστές δεξαμενές καθίζησης και αντλίες ανακυκλοφορίας.
15.    Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος .

Αναλυτική περιγραφή συστήματος σε pdf


 


Λεωφ. Βουλιαγμένης 360, Αγ. Δημητριος, Αθήνα t & f.210-99-51-035 e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε www.ipc-tso.gr, www.compass-pools.org
angellight © 2021 | web hosting vps domains